Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

15:10
kihyun-sshi
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K
15:07


A Vegan Horror Story
15:06
6909 8ef8 500
Reposted from0 0 viaRekrut-K Rekrut-K
15:06
5936 8eae
15:06
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastarryeyed starryeyed
15:05
3007 c2d2
Reposted fromintotheblack intotheblack viastarryeyed starryeyed

August 17 2017

20:16
2515 41ba
Reposted fromepidemic epidemic viaRekrut-K Rekrut-K
20:13
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viagdziejestola gdziejestola
20:12
7076 7e0d 500
Reposted fromheartsboxcars heartsboxcars viashakeme shakeme
20:11
0454 f9fa 500
Reposted fromhawke hawke viashakeme shakeme
20:09
20:07
6213 7682
Reposted fromintotheblack intotheblack viairmelin irmelin
20:06
2881 d6b7
Reposted fromsoSad soSad via48hrs 48hrs
20:03
20:03
3552 5c5e 500
Reposted frommadzi28 madzi28 viacudoku cudoku
20:01
4943 d7dd 500
Reposted frombiru biru viakapitandziwny kapitandziwny

August 15 2017

14:23
0454 f9fa 500
Reposted fromhawke hawke
14:23
14:22
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola
14:22
6213 7682
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl