Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

19:19
4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
19:18
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme viaSkydelan Skydelan
19:18
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
19:17
7131 9112 500
Reposted fromqb qb
19:17
7151 76a5 500
Reposted fromqb qb
19:16
8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMaryiczary Maryiczary
19:15
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viaSkydelan Skydelan
19:02
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
19:00
5165 4323 500

July 23 2017

15:54
0980 f854
Reposted fromTankistD TankistD viaSoulwood Soulwood

July 22 2017

20:09
20:09
20:08
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via2708 2708
20:08
3388 ee31 500
20:06
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:05
2468 cb7c 500

definitelydope:

Johannesburg, Elsa Bleda

Reposted fromdreamfulartist dreamfulartist viaTangizz Tangizz
20:03
5487 3968
Reposted frommonikawolna monikawolna viazdjeciahuja zdjeciahuja
20:02
20:02
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viazdjeciahuja zdjeciahuja
20:02
5554 113b 500
Reposted fromexistential existential viazdjeciahuja zdjeciahuja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl