Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

10:29
Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura
Reposted fromlovvie lovvie viajointskurwysyn jointskurwysyn
10:29
4477 6fd2 500

albrechtetgiselle:

Reblog again? After all this time?

Always.

Reposted fromusagii usagii viagdziejestola gdziejestola
10:28
Jesteśmy zbudowani z przypadków. Z pozornie nieważnych zdarzeń, które wpływają potem na nasze życie.
— Zbigniew Hołdys dla Zwierciadła.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viagdziejestola gdziejestola

July 11 2017

21:20
2093 99e2 500
Reposted fromkimik kimik
21:17
2772 342b 500
Reposted fromkimik kimik
21:16
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacudoku cudoku
21:16
5106 78d2 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
21:16
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty via2708 2708
21:15
6280 1469 500
Reposted frommowmihou mowmihou viatake-care take-care
21:14
6258 1f91
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
21:14
21:13
7119 642b 500
Reposted fromkimik kimik
21:10
21:09
1599 94cc 500
Reposted frommowmihou mowmihou viaTangizz Tangizz
21:08
6622 ac2e
21:07
5574 c22a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viacrazypolish crazypolish
21:07
7620 73cd
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
21:05

July 10 2017

13:08
9134 f5a2
Reposted fromintrigante intrigante viagdziejestola gdziejestola

July 08 2017

12:37
4513 1152 500
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl