Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

17:04
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse via2708 2708
17:04
8605 01c6
17:02
3416 5506 500
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn viazoou zoou
17:02
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viasalami salami
17:01
17:01
7304 2557
17:00
1252 1e30
16:59
8182 db1b
you will find your peace.
Reposted fromikari ikari viakeep-going keep-going
16:58
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— T. Konwicki - W pośpiechu
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
16:58
0790 13a6
Reposted fromframboise framboise viagdziejestola gdziejestola

June 24 2017

19:50
Witej
Reposted frombruxa bruxa viaSkydelan Skydelan
19:50
19:49
19:49
1688 2863
Reposted fromfriends friends viavolldost volldost
19:49
5511 962b
Reposted fromjestemzero jestemzero viamr-absentia mr-absentia
19:48
6963 2ef5
Reposted fromhysterie hysterie viatake-care take-care
19:47
19:45
19:45
19:43
A gdy serce Twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż Twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted frommonstrum monstrum viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl