Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

00:10
Reposted fromshakeme shakeme viasleepingsickness sleepingsickness
00:09
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj

July 10 2015

18:58
Że szczęścia należy szukać w sobie a nie naokoło. Że nikt go człowiekowi nie da, jak sam sobie go nie da. Że szczęście jest nieraz bliziutko, może w tej ubogiej izbie, gdzie się całe życie żyje, a ludzie Bóg wie gdzie go szukają.
— Myśliwski
Reposted fromwstydem wstydem viajasmine-girl jasmine-girl
18:58
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromrol rol viajasmine-girl jasmine-girl
18:58
2989 06db 500
18:58
1341 b860
18:57
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viakhemoglobina khemoglobina
18:56
2199 4143 500
Kapelanka, Kraków, Poland.
14:25
1411 ecde 500
Reposted fromrisky risky viapanimruk panimruk
14:25
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viaazazel azazel
14:25
1564 e5dd
Reposted fromminna minna viaazazel azazel
14:23
7022 609f 500
14:23
14:22
4239 d668 500
Reposted fromfreakish freakish viajasmine-girl jasmine-girl

July 08 2015

21:43
21:43
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
21:42
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viadippi dippi
21:41
21:38
21:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl