Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

14:11
1908 79d1
Reposted fromkniepuder kniepuder viaSkydelan Skydelan
14:11
5906 af1a 500
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan
14:11
14:11
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
14:10
Reposted fromFlau Flau viaSkydelan Skydelan
14:06
Wszystko, czego chcę, to rozmawiać z Tobą, chcę wiedzieć jak Ci minął dzień, gdzie chcesz coś zjeść, chcę się z Tobą kłócić, chcę usłyszeć wszystkie Twoje teorie, nawet te całkowicie błędne.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaSkydelan Skydelan
14:05

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
14:03
14:03
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viabzdura bzdura
14:02
0663 30c4 500
Reposted fromproddy proddy viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:57
3850 1c1e 500
Reposted frombukazla bukazla viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 23 2018

06:09
0896 8ec9 500
06:09
0894 45ed 500
06:09
5814 6a0d 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin
06:08
06:07
1693 fbf3
06:07
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
06:06
5101 dd76 500
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromnawylotranemam nawylotranemam viazielono zielono
06:05
- Słuchaj, nie rozmawialiśmy o tym, że mnie pocałowałeś.
- A ty oddałaś pocałunek?
- Tak.
- Wiem. Na tym polega urok pocałunków, że nie trzeba o nich rozmawiać.
— The Vampire Diaries
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
06:05
7082 cb02 500
Reposted fromdeszcz deszcz viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl