Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

17:16
7860 f807 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadontbemad dontbemad
17:16
0506 8c3a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadontbemad dontbemad
17:12
3124 382d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
17:12
chciałabym obdarować cię wszystkim co mam, tylko musisz być pewny że tego chcesz
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaSkydelan Skydelan
17:12
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
17:11
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viaSkydelan Skydelan
17:10
3738 9789 500
17:09
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaSkydelan Skydelan
17:06
17:05
17:03
4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viapraesens praesens
17:02
Spring-in-NYC
Reposted fromthenewyork thenewyork viaedenpath edenpath

April 15 2018

19:43
0117 c2cd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadontbemad dontbemad
19:43
19:42
6757 783e 500
Reposted fromseaweed seaweed viaSkydelan Skydelan
19:41
6821 67bf
Reposted fromagridoce agridoce viaRekrut-K Rekrut-K
19:41
19:41
19:36
3827 f28d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazielono zielono
19:36
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl