Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

20:51
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat viajasmine-girl jasmine-girl
20:48
2998 336e 500
Reposted fromqb qb viavolldost volldost

March 21 2017

10:38
8255 833b 500
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
10:36
"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viadygoty dygoty
10:36
1196 e668
10:32
1322 7bb5 500
Reposted fromink ink viasalami salami
10:32
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
10:32
0070 1997 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viasleepingsickness sleepingsickness
10:32
" Sometimes we need to stop analyzing the past, stop planning the future, stop figuring out precisely how we feel, stop deciding exactly what we want, and just see what happens. "
Reposted fromnyaako nyaako viasleepingsickness sleepingsickness
10:31
6912 c2e2 500
Reposted fromcorvax corvax viasleepingsickness sleepingsickness
10:31
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viabrzask brzask

March 13 2017

15:50
15:50
10:24
1308 dcf7 500
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature
10:23
3243 0abf
Reposted fromhatifnati hatifnati viabzdura bzdura
10:22
10:18
When our hearts are small, our understanding and compassion are limited, and we suffer. We can’t accept or tolerate others and their shortcomings, and we demand that they change. But when our hearts expand, these same things don’t make us suffer anymore. We have a lot of understanding and compassion and can embrace others. We accept others as they are, and then they have a chance to transform. So the big question is: how do we help our hearts to grow
— Thich Nhat Hanh, in “How to Love”. (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia
10:17
Reposted frommr-absentia mr-absentia

March 08 2017

19:16
0830 1a0a 500

yuma1983:

Ginza

Reposted fromfuckblack fuckblack
19:15
3443 3b82 500
Reposted fromfuckblack fuckblack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl